.

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፥ ኣሓዱ ኣምላክ፥ ኣሜን።

ን2017 ዓመተ ትምህርቲ ዝምልከት ሓበሬታ

(ንኹሎም ኣብ ትምህርቲ ስነ መለኮት ዝምሃሩ ይምልከት)

ኣብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓለም እትርከቡ፡ ውሉደ ክህነት፡ መማህራንን ተመሃሮን ቤት ትምህርቲ ሰንበት፡ ምእመናንን ምእመናትን ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ምስ ሴተሰብኩምን ይኹን። ንኹሉ ውልቃዊ ጸገማትን፡ ዘይንቡር ህሉዊ ኩነታት ሕዝብናን ተጻዊርኩም ትምህርቲ ስነ መለኮት ኮለጅ ተዋሕዶ ትከታተሉ ንዘሎኹም ንንእድ። ብወገን ምምሕዳርን መማህራንንውን ብትሕዝቶኡ ሃብታም፡ ኣብ ኣገባብ ኣመሃህራውን ዘይከቢድ ኪኸውን፡ ብቐጻሊ ምምሕያሻት ንምግባር፡ ምዕቡል ተክኖሎጂ ሃሰው ኣብ ምባል ከም ንርከብ ንሕብር።  ን2017 ዓመተ ትምህርቲ ዝምልከት ተመሃሮ ዝኽተልዎ ሓበሬታ ነመሓላልፍ።

1.     ኣብ 2017 ዓመተ ትምህርቲ ካብ መጋቢት 15, 2017 ክሳብ ሓምለ 31, 2017 እዘን ዝስዕባ ትምህርትታት ኪውሃባ እየን። ታሪኽ ቤተክርስቲያን (Church History)፤ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን (Church Canon)፤ ሓድሽ ኪዳን 2ይ ክፋል (New Testament II)

2.     ብግቡእ እናተኸታተልኩም ኣብ 2016 ዓመተ ትምህርቲ ፈተና ዝወስድኩም ተመሃሮ፡ ን2017 ዝውሃብ ትምህርቲ፡ ዳግማይ ምምዝጋብ ኣየድልየኩምን። 

3.     ኣብ ዝሓለፈ ሰመስተር (2016) ተመዝግቢኩም ብዝተፈላለየ ዕንቅፋታት ፈተና ዘይወስድኩም፡ ምስቲ ዝምልከቶ መምህር ተረዳድኡ። ኣብ 2017 ዓመት ትምህርቲ ኪትቕጽሉ ኣብዝን ጸኒሑ ዝውሃብን መምርሕታት ተኸታተሉ።

4.     ተመዝጊብኩም ከተብቕዑ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ተዳልዩ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኹም፡ ኣብ እዋኑ ዕዮ ገዛን ፈተናን ዘይወሰድኩም፡ ኣብ 2017 ዝውሃብ ትምህርቲ ዝፍቐደልኩም ከም እንደገና ምስ ትምዝገቡ ጥራይ እዩ።

5.     ኣብ ዓድናን ኣብ ዝተፈላለየ ማዕስከራትን ኮይንኩም ትምህርትኹም ትከታተሉ ዘሎኹም ተመሃሮ፡ እቲ ዘሎኹሞ ዘይንቡር ኩነታት ኩሉ መምርሕታት ከተማልኡ ዘፍቕድ ብዘይምኻኑ፤ ኣብቲ መርበበ ሓበሬታ ኣቲኹም፡ ትምህርትኹም ክሳብ ዝተኸታተልኩም እዋን ካብ ናይ ገንዘብ ክፍሊት ነጻ ኢኹም።

6.     ናይ ገንዘብ ክፍሊት ዘየማላእኩም ተመሃሮ፡ እቲ መዱብ ክፍሊት፡ ማለት ኣብ ሰመስተር $100 ኪትከፍሉ ደጊምና ንሕብር። ንኣካፋፍላኡ ዝምልከት ብተደጋጋሚ ኪመጽእ ዝጸንሐ ሕቶታት መልሲ ኣብ ታሕቲ ተመልከቱ።

ንኹሉ ናይ ኢመይል ሕቶታትኩም ክንምልስ ግቡእ እኳ እንተነበረ፡ ብሰንኪ ኩነታት መነባብሮን ጻዕቂ ኣገልግሎትን ኣይተኻእለን። መልሲ ናይቲ ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ሕቶታት ብሕጽር ዝበለ ኣብዚ ነቐርብ።

1.     ኣብ ዓድና ብሰንኪ ድኹም ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ዘጋጥም ዘሎ ዝተፈላለየ ጸገማት ዝምልከት። ዘይንቡር ኩነታትኩም ርዱእ ስለዝኾነ፡ ትምህርትኹም ትከታተልሉ ዝቐለለ መገድታት ክሳብ ዝርከብ ብዝተኻእለ መጠን ብናታትኩም ጥበብን ምስቶም ቅልጡፍ ኢንተርነት ኪረኽቡ ዝኽእሉ ብምልዛብን ግዝያዊት ፍታሕ ከተናድዩ ንምሕጸን። መገዲ ኣብ ዝተረኽቦ እዋን ብኢመይልኩም ኪሕበረኩም እዩ።

2.     ናይ ገንዘብ ክፍሊት ዝምልከት ብተደጋጋሚ ዝቐረበ ሕቶታት ዝምልከት።  ብኽልተ መገድታት ኪትከፍሉ ትኽእሉ። ብክረዲት ካርድን ብቸክን። ኣድራሻ እዚ ዝስዕብ ተጠቐሙ።

a.     ክረዲት ካርድ ንምኽፋል   http://www.tewahdotheology.org/edu/login/index.phpኣብ ዝብል መላግቦ ተዊቕኩም ክፈሉ። ተወሳኺ ሓበሬታ እንሆ፡

b.     ብቸክ ክፍሊትኩም ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ልኣኹ። ኣብቲ ንመን ዝብል “Eritrean Orthodox Tewahdo Theology ሽም ግበርሉ።

 

Name of bank: Wells Fargo

Name on the Account: Eritrean O.T. Diocese of North America

Account Number: 1534659386

Routing Number: 061000227

 

1)    ብፖስታ ዝልኣኽ ቸክ

 Send Check to:  Eritrean Orthodox Tewahdo Theology

 Address: Eritrean Orthodox Church, Diocese of North America

P. O. Box 186

Redan GA. 30074 USA.3.     ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኹም ኪትጥቀምሉ ዝተዋህበኩም “user id” and “password” ኣብ ግዜኡ ኣቲኹም ስለዘይተጠቐምክምሉ ኣብዩና ዝብል ሕቶታት ብዝምልከት። ከምቲ ብሸነኽ ምምሕዳርን ብመማህራንን ንዓኹም ንምሕጋዝ ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ስራሕን፡ ንስኻትኩምውን ናይ ጽባሕ መማህራንን መራሕትን ብምዃንኩም ዕቱባት ኩኑ። መምርሒ ኣብ እዋኑ ተኸታተሉ። ብፍሉይ ናይ ቴክኒክ ጸገም እንተዘይኮይኑ ብሸለልትነትን ምርሳዕን ንዘጋጥም ጸገማት ንምፍታሕ ዓቅምን ግዜን የለን። ናይ ቴክኒክ ጸገማት ምስ ዝህሉ፡ ምስቶም ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ትኣምንዎም ኪእላታት ተማኸሩ። እቲ “user id” and “password” ግን ናይ ውልቅኹም ስለዝኾነ ንማንም ሰብ ዝመሓላለፍ ኣይኮነን።

4.     ኣብ ላዕሊ ዘይሰፈረ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ብናይ ኢመይል ኣድራሻና ሓብሩና።

 

እግዚኣብሔር ጾምናን ጸሎትናን ተቐቢሉ፡ ንቤተክርስቲያንናን ሕዝብናን ዘመን ፍትሒ፡ ርትዒ፡ ሕግን ሥርዓትን የምጽኣልና። ንቅዱስ ኣቦና ኣቡነ እንጦንዮስ 3ይ ፓትርያርክ፡ ንብፁእ ኣቦና ኣቡነ መቃርዮስ፡ ንኹሎም ኃይማኖትም ቅኑዕ ዝኾነ ጳጳሳት፡ ካህናትን ዲያቆናትን ምእመናን ኣብ ኩሉ ኣገልግሎቶም ሓይሉን ረድኤቱን ይሃብ። ነቶም ብጉግይ ቅንእን፡ ዓቕምኻ ብግቡእ ብዘይምፍላጥን ካልእ ምኽንያታትን፡ ኣብ ክንዲ ቤተ ክርስቲያን ምኅናጽ፡ ንኃዋርያዊ መሠረቶም ኣብ ምንቃልን ምፍራስን ዝተጸምዱ ከኣ ዝጥዓስ ልብን ዘስተውዕል ኣእምሮን ይዓድል።

 

ካብ ጉዳያት ተመሃሮ፡  ስነ መለኮት ኮለጅ ተዋሕዶ

ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን፥ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣምሪካ

የካቲት 28, 2017 (ግእዝ የካቲት 21, 2009)

http://www.tewahdotheology.org

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.